20 czerwca 2022

Co reguluje prawo administracyjne?

Co reguluje prawo administracyjne?

Prawo administracyjne obejmuje różne zagadnienia, w tym przepisy regulujące uprawnienia urzędników państwowych do ustanawiania przepisów oraz prawa i obowiązki jednostek i organizacji. Większość państw stosuje ramy proceduralne w celu ograniczenia kontroli sądowej nad decyzjami z zakresu prawa administracyjnego. Często są one połączone z doktrynami prawa zwyczajowego, które określają standardy tworzenia przepisów w jurysdykcji danego kraju. Oprócz agencji rządowych prawo administracyjne obejmuje także organy półpubliczne, takie jak komisje dyscyplinarne, korporacje non-profit i inne organy decyzyjne.

Prezydent sprawuje ogromną kontrolę nad tymi agencjami, a niektóre z nich mają bardzo szerokie uprawnienia. Na przykład Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration - OSHA) posiada szerokie uprawnienia inicjatywne, które pozwalają jej na dużą swobodę działania. Niemniej jednak agencje podlegają kontroli sądowej i wykonawczej, a sądy są właściwe do rozpatrywania skarg przeciwko nim. Aby tego uniknąć, agencje muszą przestrzegać prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Istnieją jednak ważne wyjątki.

W Stanach Zjednoczonych prawo administracyjne rozwinęło się w wyniku działalności agencji regulacyjnych, które posiadają znaczne uprawnienia w zakresie określania praw i obowiązków osób prywatnych. Regulacje i zarządzenia ogłaszane przez agencje regulacyjne mają bezpośredni wpływ na społeczność, a adwokaci tej społeczności coraz bardziej angażują się w proces tworzenia przepisów prawnych. Ponadto prawo administracyjne w coraz większym stopniu zajmuje uwagę sądów. W niektórych jurysdykcjach prawo administracyjne nazywane jest "Kodeksem przepisów federalnych", ponieważ często stanowi ono prawo obowiązujące w kraju.

Ponieważ agencje administracyjne zwiększyły swoje rozmiary i uprawnienia, rozszerzyło się również prawo mające do nich zastosowanie. Sądy dążyły do utrzymania wymogów należytego procesu w agencjach, natomiast ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia ich uprawnień. Najważniejszą kwestią jest to, czy działania wykonawcze wpisują się w przyjęty światopogląd. Większość debat nad działaniami władzy wykonawczej w nowych sferach toczyła się na poziomie pożądanej polityki, a nie zgodności z konstytucją. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć powstanie agencji administracyjnych we współczesnym państwie amerykańskim.

Oprócz tych środków ochrony, agencje administracyjne często posiadają własny organ sądowniczy. Organ ten nosi nazwę sędziego administracyjnego (Administrative Law Judge). Musi on być niezależny od urzędników agencji. Sędziowie prawa administracyjnego rozstrzygają spory i roszczenia wnoszone przeciwko agencjom. Są oni zobowiązani do powiadamiania wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu. Z kolei agencje federalne mają mniej ograniczeń proceduralnych, gdy podejmują działania o charakterze wytycznych, takie jak wydawanie listów z wytycznymi lub orzeczeń interpretacyjnych, które mają moc prawną.

Prawo administracyjne to dziedzina prawa publicznego i prywatnego, która reguluje działalność agencji rządowych. Agencje te są odpowiedzialne za realizację uprawnień i polityki państwa w różnych dziedzinach życia, w tym w gospodarce, handlu międzynarodowym i sprawach społecznych. Naukowcy zajmujący się prawem administracyjnym zwracają uwagę na francuską Radę Państwa, która została utworzona w 1799 roku. Sąd ten ostatecznie utworzył odrębną sekcję administracyjną, zwaną Conseil d'Etat, która rozstrzyga o legalności działań administracyjnych. W miarę jak sąd administracyjny rozwijał niezależnie od siebie tworzone zasady prawne, francuscy prawnicy zaczęli zwracać uwagę na prawo administracyjne.

Chociaż ustawa o postępowaniu administracyjnym (Administrative Procedure Act) została uchwalona przez Kongres w 1946 roku, to skodyfikowała ona podstawowe zadania administracyjne. W kolejnych latach ustawa ta była kilkakrotnie nowelizowana. W 1946 roku wydano wzorcowe prawo administracyjne. Został on zaktualizowany w 1961 roku i od tego czasu został przyjęty w 28 stanach. Nowelizacja z 1982 roku została przyjęta przez Kalifornię i Waszyngton. Inne stany mają jednak własne ustawy oparte na wzorcowej ustawie stanowej. Krótko mówiąc, prawo administracyjne jest dziedziną prawa, która reguluje sposób, w jaki agencje wykorzystują swoje uprawnienia.

Ze względu na szeroki zakres stosowania prawa sądy raczej nie są w stanie uchylać decyzji podejmowanych przez agencje. W wielu przypadkach agencje są lepiej przygotowane do ustanawiania przepisów i decydowania, kiedy korzystać ze swoich uprawnień. Są jednak przypadki, w których sądy odwoławcze muszą przychylić się do decyzji agencji. Gdy pojawia się zagrożenie dla zdrowia publicznego, ważne jest, aby szybko podjąć działania. Uchwalanie nowych przepisów jest często niepraktyczne. Dlatego często konieczne jest zastosowanie procedury kontroli sądowej.

Prawo administracyjne odgrywa kluczową rolę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Prawo administracyjne daje jednostkom możliwość kwestionowania decyzji rządu. Sądy federalne przeprowadzają sądową kontrolę decyzji podejmowanych przez organy administracyjne. Należy pamiętać, że prawo administracyjne jest gałęzią prawa publicznego. Ponadto w państwach prawa cywilnego często istnieją wyspecjalizowane sądy administracyjne. Na przykład Sąd Federalny może uchylać decyzje podejmowane przez agencje państwowe. Jeśli jednak chcesz, aby agencja rządowa zmieniła swoją politykę, prawo administracyjne może być właściwym rozwiązaniem.

Related articles