Mimo powszechnego mniemania, że pracownik w sporze z pracodawcą powinien mieć zawsze rację, trzeba pamiętać, że trzeba tę rację udowodnić albo jej zaprzeczyć, ponieważ postępowanie toczy się według procedury cywilnej. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę może zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika, a każda tego rodzaju sprawa jest trudna pod względem dowodowym, faktycznym i prawnym. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia także obarczone jest wieloma wymogami, które można potem kwestionować w sądzie. Także ustalenie istnienia stosunku pracy wymaga dobrego przygotowania i wcale nie jest proste.

Przy ubezpieczeniach często spotyka się odmowę wypłaty świadczeń wskutek odmowy objęcia ubezpieczeniem, mimo opłacania składek. Sprawy, w których potrzebne jest odwołanie od decyzji ZUS, dotyczą często odmowy przyznania emerytury i mimo spełnienia przesłanek (uzyskanie wymaganego wieku i stażu pracy, także w szczególnych warunkach) trzeba dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

  • Odwołania od rozwiązania umowy o pracę
  • Mobbing
  • Odwołania od decyzji ZUS