Zmiana wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste (część 2)

Trudna sytuacja zachodzi, gdy przekroczony zostaje 30-dniowy termin na złożenie odwołania (wskazanego w części 1) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może wydać wtedy postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na złożenie odwołania (zarówno z powodu rodzaju tegoż trzydziestodniowego terminu, jako niepodlegającego przywróceniu, jak i zdarzają się orzeczenia z powodu niewykazania braku winy w uchybieniu terminu na wniesienie odwołania). Takie postanowienie SKO o odmowie przywrócenia terminu podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego…

Więcej »

Zmiana wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste (część 1)

Najpierw użytkownik wieczysty otrzymuje pismo wypowiadające dotychczasową wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Pismo zawierające takie wypowiedzenie jest szczególnego rodzaju oświadczeniem woli, które – mimo, że jest składane przez organ – kształtuje na nowo stosunek cywilnoprawny, czyli umowę użytkowania wieczystego. Kształtuje na nowo w zakresie wysokości opłaty za to użytkowanie pod warunkiem, że w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania nie zostanie złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o…

Więcej »

O doręczaniu przesyłek sądowych

W uchwale SN z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/16, rozstrzygnięte zostało pytanie prawne o skuteczności doręczenia zastępczego korespondencji wysłanej na aktualne nazwisko adresata. Przepis art. 139 § 1 kpc, przewidujący obowiązek powtórnego awizowania przesyłki sądowej w razie niemożności doręczenia jej adresatowi osobiście lub dorosłemu domownikowi, a w efekcie fikcję prawną doręczenia, jest już doskonale znany i wydawałoby się nie budzący wątpliwości. Jednak powstał problem wysłania…

Więcej »

Formy czynności prawnych

Z nowym rokiem wypada się przyjrzeć nowym przepisom o formach czynności prawnych, przewidzianych w kc, ale czy rzeczywiście same formy są nowe, czy tylko przepisy? Zmiany kodeksu cywilnego już obowiązują i przewidują obecnie trzy formy czynności prawnych: pisemną, elektroniczną i dokumentową.Forma pisemna, tzw. tradycyjna, nie zmieniła się: dla zachowania tej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 kc). Forma elektroniczna, także znana i stosowana,…

Więcej »